اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/10
کل خالص ارزش دارائی ها 14,559,375,455,651 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 209,547,718 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 209,547,718 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 211,075,058 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 69,480

تاریخ آغاز فعالیت:

1388/04/27

مدیر صندوق:

كارگزاري بورسيران

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

كارگزاري بورسيران

مدیران سرمایه گذاری:

بهاره عزآبادي، زينب زارعي، آرميشا سعديان

حسابرس:

مؤسسه حسابرسي شراكت