بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري بورسيران 220 %22.00
2 سيد ابوالقاسم هاشمي 110 %11.00
3 رضا سلطانزاده 110 %11.00
4 محمد رضا اميري 110 %11.00
5 شركت سرمايه گذاري صنايع ايران 110 %11.00
6 شركت سرمايه گذاري ارزش پژوه 110 %11.00
7 پرويز عقيلي كرماني 110 %11.00
8 فرهنگ قراگوزلو 110 %11.00
9 علي جهان خاني 10 %1.00