بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,338,486 95.39 2,406,780 97.21 2,584,245 96.69 2,562,814 97.26
اوراق مشارکت 3,875 0.28 14,513 0.59 8,418 0.31 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,726 0.12 4,019 0.16 3,513 0.13 593 0.02
سایر دارایی ها 59,132 4.21 50,517 2.04 76,605 2.87 71,537 2.71
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 615,101 43.83 1,151,033 46.49 1,241,938 46.47 1,235,471 46.89