جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,341,055 95.6 3,911,061 95.71 3,593,471 97.95 3,370,753 98.09
اوراق مشارکت 4,964 0.14 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 1 0 36 0 106 0 949 0.03
وجه نقد 34,586 0.99 14,420 0.35 16,925 0.46 170 0
واحد صندوق 1 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 58,606 1.68 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 55,607 1.59 160,727 3.93 58,301 1.59 64,560 1.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,540,800 44.09 1,931,327 47.26 1,816,338 49.51 1,645,854 47.89