جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,941,077 95.32 10,639,524 94.62 14,018,110 91.64 13,514,710 91.6
اوراق مشارکت 5,571 0.27 2,661 0.02 1,705 0.01 1,715 0.01
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 21,509 1.06 378,769 3.37 843,039 5.51 981,921 6.66
واحد صندوق 1 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 15,840 0.78 125,155 1.11 209,653 1.37 226,274 1.53
سایر دارایی ها 52,300 2.57 98,426 0.88 224,699 1.47 29,660 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 822,200 40.38 4,138,613 36.81 6,513,490 42.58 6,383,275 43.26