جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,678,376 95.6 6,450,371 96.52 7,739,881 97.09 8,250,927 97.96
اوراق مشارکت 5,615 0.32 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 8,974 0.51 145,014 2.17 123,103 1.54 44,278 0.53
واحد صندوق 1 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 57,827 3.29 46,957 0.7 33,109 0.42 39,881 0.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 725,513 41.32 2,029,579 30.37 3,320,260 41.65 3,817,723 45.33