بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,379,104 95.33 2,775,244 95.11 3,079,319 93.63 3,402,658 94.32
اوراق مشارکت 4,504 0.31 21,029 0.72 52,014 1.58 70,291 1.95
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 2,487 0.17 20,760 0.71 46,301 1.41 37,324 1.03
سایر دارایی ها 60,615 4.19 100,797 3.45 111,025 3.38 97,434 2.7
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 636,358 43.99 1,358,085 46.54 1,494,711 45.45 1,639,148 45.43