جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/21

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,438,282 95.33 3,439,867 94.8 3,589,755 96.29 3,561,667 97.64
اوراق مشارکت 5,957 0.39 56,215 1.55 39,412 1.06 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 3,043 0.2 31,541 0.87 16,697 0.45 11,697 0.32
واحد صندوق
سایر دارایی ها 61,519 4.08 101,024 2.78 82,375 2.21 74,381 2.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 664,750 44.06 1,641,380 45.23 1,671,269 44.83 1,605,785 44.02