بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,304,530 95.31 1,939,013 98.19 2,217,295 98.36 2,317,380 97.05
اوراق مشارکت 3,619 0.26 12,596 0.64 17,607 0.78 21,341 0.89
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 1,629 0.12 1,430 0.07 1,895 0.08 2,581 0.11
سایر دارایی ها 58,893 4.3 21,689 1.1 17,359 0.77 46,488 1.95
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 597,699 43.67 910,427 46.1 1,030,527 45.72 1,132,555 47.43