جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,584,627 95.5 5,004,962 96.59 6,178,494 96.17 6,897,534 97.15
اوراق مشارکت 5,703 0.34 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 6,993 0.42 103,665 2 169,030 2.63 100,124 1.41
واحد صندوق
سایر دارایی ها 60,646 3.65 62,122 1.2 45,695 0.71 48,435 0.68
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 726,987 43.81 2,176,291 42 2,616,531 40.73 2,924,009 41.18