جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,523,664 95.46 4,117,118 96.98 4,764,945 96.24 5,376,647 94.86
اوراق مشارکت 5,779 0.36 2,863 0.07 0 0 0 0
سپرده بانکی 0 0 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,843 0.3 50,929 1.2 114,190 2.31 230,569 4.07
واحد صندوق
سایر دارایی ها 61,804 3.87 74,575 1.76 71,866 1.45 60,749 1.07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 701,911 43.98 1,842,120 43.39 2,057,853 41.56 2,245,656 39.62