صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه منتهی به 14000/02/31 1400/03/08
صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به 13991230 1400/02/25
صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه منتهی به 1400/01/31 1400/02/06
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1399/12/30 1400/02/04
صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت وضعیت پرتفو ماهانه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
صورت وضعیت پرتفو ماهانه منتهی به 1399/11/30 1399/12/09
صورت وضعیت پرتفو ماهانه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
گزارش عملکرد حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/11/05
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به 1399/09/30 1399/11/05
پرتفوی ماهانه آذر 1399 1399/10/09
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه آبان 1399 1399/09/09
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 صندوق مشترک بورسیران 1399/09/04
صورت های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 صندوق مشترک بورسیران 1399/09/04
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/30 1399/08/07
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/07/29
گزارش صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/07/29
صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/06/31 1399/07/08
پرتفوی ماهانه مرداد 1399 1399/06/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1399/05/08
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1399/03/31 ( حسابرسی نشده ) 1399/04/25
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1399/03/31 ( حسابرسی نشده ) 1399/04/18
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1399/04/04
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1399/03/03
گزارش عملکرد حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به : 1398/12/29 صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران 1399/02/20
صورتهاي مالي حسابرسي شده براي سال مالي منتهي به : 1398/12/29 صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسيران 1399/02/20
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1399/02/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/12/29 ( حسابرسی نشده ) 1399/01/31
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 ( حسابرسی نشده ) 1399/01/31
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1399/01/06
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/12/03
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دیماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/11/05
گزارش عملکرد مدیر نه ماهه منتهی به 1398/09/30 ( حسابرسی نشده ) 1398/10/23
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1398/09/30 ( حسابرسی نشده ) 1398/10/23
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/10/21
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/10/01
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به : 1398/06/31 1398/08/08
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1398/06/31 1398/08/08
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/08/06
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/06/31 ( حسابرسی نشده ) 1398/07/29
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31 ( حسابرسی نشده ) صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1398/07/14
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/07/01
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/06/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/05/06
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/03/31 ( حسابرسی نشده ) 1398/04/17
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1398/03/31 ( حسابرسی نشده ) 1398/04/17
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری بورسیران 1398/04/09
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/12/29 (اصلاحی) 1398/03/27
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1398/03/08
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/12/29 1398/02/23
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1397/12/29 1398/02/23
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1398/02/09
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به : 1397/12/29 1398/02/07
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/02/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1398/01/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/12/08
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 دی ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/11/08
صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 1397/09/30 1397/10/26
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به : 1397/09/30 1397/10/26
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/10/04
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به : 1397/06/31 1397/09/27
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به : 1397/06/31 1397/09/27
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/09/06
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 30 مهر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/08/07
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده برای دوره مالی منتهی به : 1397/06/31 1397/07/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به : 1397/06/31 1397/07/28
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/07/09
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31مرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/06/07
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/05/07
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به : 1397/03/31 1397/04/30
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی3 ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/30
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/04/05
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/03/06
صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به : 1396/12/29 1397/02/26
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/25
گزارش پورتفوی ماهیانه منتهی به 31 فروردین ماه1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/02/09
صورت های مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به : 1396/12/29 1397/02/08
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 29 اسفند ماه1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1397/01/08
گزارش پرتقوي ماهيانه منتهي به 30 بهمن ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسیران 1396/12/09
گزارش پرتقوي ماهيانه منتهي به 30 آذر ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسیران 1396/11/23
گزارش پرتقوي ماهيانه منتهي به 30 دی ماه 1396 صندوق سرمايه گذاري مشترک بورسیران 1396/11/10
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/26
صورتهای مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/26
صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 1396/08/21
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/08/15
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6ماهه منتهی به 31/6/96 1396/07/27
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6ماهه منتهی به 31/6/96 1396/07/27
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3ماهه منتهی به 31/3/96 1396/05/01
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به 31/3/96 1396/05/01
گزارش عملکردحسابرسی شده برای سال مالی منتهی به: 1395/12/30 1396/03/13
صورتهای مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به: 1395/12/30 1396/03/13
گزارش عملکردحسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به: 1395/12/30 1396/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به: 1395/12/30 1396/02/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9ماهه منتهی به: 1395/09/30 1395/10/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 9ماهه منتهی به: 1395/09/30 1395/10/27
صورت مالی حسابرسی شده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به: 31/06/1395 1395/09/13
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره مالی 6ماهه منتهی به:31/06/1395 1395/08/24
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به: 1395/06/31 1395/08/02
صورت مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به: 31/06/1395 1395/08/02
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به: 31/03/1395 1395/04/30
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماهه منتهی به: 31/03/1395 1395/04/30
صورت مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به: 29/12/1394 1395/03/12
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 1395/03/09
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به: 29/12/1394 1395/02/01
گزارش عملکردحسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به: 29/12/1394 1395/02/01
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 9ماهه منتهی به: 1394/09/30 1394/10/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای دوره مالی 9ماهه منتهی به: 1394/09/30 1394/10/28
گزارش عملکرد حسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به : 94/06/31 1394/09/28
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به : 94/06/31 1394/09/28
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به : 1394/06/31 1394/07/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی6 ماهه منتهی به:1394/06/31 1394/07/28
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به:31/03/1394 1394/04/30
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به : 31/03/1394 1394/04/29
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29/12/1393 1394/03/06
گزارش عملکردحسابرسی شده برای سال مالی منتهی به:29/12/1394 1394/03/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 1393/12/29 1394/02/02
گزارش عملکردحسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به:1393/12/29 1394/02/02
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 9ماهه منتهی به: 1393/09/30 1393/10/30
گزارش عملکردصندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به:30/09/1393 1393/10/29
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به :31/06/1393 1393/08/25
گزارش عملکردحسابرسی شده برای دوره شش ماهه منتهی به:31/06/1393 1393/08/25
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره ده ماه و سه روزه منتهی به :29/12/1392(اصلاحی) 1393/08/18
صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره شش ماهه منتهی به :31/06/1393 1393/07/30
گزارش عملکردحسابرسی نشده برای دوره شش ماهه منتهی به:31/06/1393 1393/07/27
صورتهای مالی دوره 3 ماهه منتهی به:31/03/1393 1393/04/30
گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی سه ماهه منتهی به : 31/03/1393 1393/04/22
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره ده ماه و سه روزه منتهی به :1392/12/29 1393/03/11
گزارش عملکردحسابرسی شده برای دوره ده ماه و سه روزه منتهی به 29/12/92 1393/03/04
صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به: 29/12/1392 1393/02/07
صورتهای مالی میان دوره ای برای دوره 7 ماه و سه روزه منتهی به 30آذرماه 92 1392/10/21
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی 4 ماه و 3 روزه منتهی به 31/06/1392 1392/08/27
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 4 ماه و 3 روزه منتهی به 31/06/1392 1392/08/07
صورتهای مالی برای دوره 3 ماهه منتهی به مردادماه 92 1392/06/25
صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ده ماه و دو روزه منتهی به 28اردیبهشت 92 1392/05/16
گزارش حسابرسان مستقل در مورد صورتهای مالی 10 ماه و دو روزه منتهی به 28/02/1392 1392/05/16
صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی 10 ماه و دو روزه منتهی به 28/02/1392 1392/04/29
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 27 فروردین ماه 92 1392/02/22
گزارش حسابرسان مستقل در مورد صورتهای مالی ششماهه منتهی به 27 دیماه 91 1391/12/23
صورتهای مالی حسابرسی شده ششماهه منتهی به 27دیماه91 1391/12/21
صورتهای مالی حسابرسی نشده شش ماهه منتهی به 27 دیماه 91 1391/11/28
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 27 مهرماه 91 1391/08/27
گزارش حسابرسان مستقل در مورد صورتهای مالی سال منتهی به 26 تیرماه 91 1391/08/23
گزارش بررسی اجمالی حسابرسان مستقل ازصورتهای مالی ششماهه منتهی به 27دیماه90 1391/07/05
صورتهای مالی منتهی به 27 فروردین ماه 91 1391/01/27
صورتهاي مالي منتهي به 26 تيرماه 90 1390/06/26
صورتهای مالی برای دوره 9 ماهه منتهی به 27 فروردین ماه 90 1390/01/27
گزارش بررسی اجمالی حسابرسان مستقل ازصورتهای مالی ششماهه منتهی به 27دیماه89 1389/10/27