مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ 1400/04/06 1400/03/25
صورتجلسه مجمع 1399/12/06 ساعت 14:00 بعد از تایید سازمان 1400/01/15
صورتجلسه مجمع 1399/12/06 ساعت 12:00 بعد از تایید سازمان 1400/01/15
نامه موافقت سازمان با مجمع 1399/12/06 (تمدید فعالیت) 1400/01/14
نامه موافقت سازمان با مجمع 1399/12/06 (تغییر ارکان) 1400/01/14
لیست اسامی حاضرین در مجمع 1399/12/06 1399/12/06
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/06 1399/11/25
آگهی دعوت به مجمع 1399/10/29 1399/10/15
صورتجلسه مجمع 1399/07/28 بعد از تایید سازمان 1399/08/21
نامه موافقت سازمان با مجمع 1399/07/28 1399/08/14
صورتجلسه مجمع 1399/07/28 قبل از تایید سازمان 1399/07/29
لیست حاضرین مجمع 1399/07/28 1399/07/28
آگهی دعوت به مجمع در تاریخ 1399/07/28 1399/07/14
نامه عدم تشکیل مجمع 1399/06/05 1399/06/17
لیست حاضرین مجمع 1399/06/05 1399/06/05
آگهی دعوت به مجمع در تاریخ 1399/06/05 1399/05/26
مجمع مورخ 1399/05/19 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1399/05/22
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/19صندوق بورسیران 1399/05/19
تایید تغییرات امیدنامه ای مجمع مورخ 1397/03/27 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/04/31
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 1399/03/27 1399/04/28
تایید تغییرات اساسنامه ای مجمع مورخ 1397/03/27 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1399/04/24
صورتجلسه مجمع 1399/03/27 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه ) 1399/04/16
صورتجلسه مجمع 1399/03/27 صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1399/04/16
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/27 صندوق بورسیران 1399/03/27
صورتجلسه مجمع 1398/08/11صندوق بعد از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1398/08/19
نامه موافقت سازمان با تمدید فعالیت صندوق تا 1399/05/15 1398/08/18
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/08/11 صندوق بورسیران 1398/08/11
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/08/11 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1398/07/30
نامه موافقت سازمان به درخواست تمدید فعالیت صندوق 1398/07/20
تایید تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1398/02/28 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/03/13
نامه موافقت سازمان با مصوبات اساسنامه ای مجمع مورخ 1398/02/28 1398/03/11
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/28 صندوق بورسیران 1398/02/28
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/02/28 صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1398/02/18
نامه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران 1398/02/16
آگهی روزنامه کثیرالانتشار تغییرات امیدنامه (مجمع مورخ 1397/04/24) 1397/06/27
تایید تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1397/04/24 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/06/20
تایید تغییرات اساسنامه ای مجمع مورخ 1397/04/24 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/06/20
صورتجلسه مجمع 1397/04/24صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات اساسنامه) 1397/04/31
صورتجلسه مجمع 1397/04/24صندوق قبل از تایید سازمان (تغییرات امیدنامه) 1397/04/31
نامه موافقت سازمان با نقل و انتقال واحدهای ممتاز صندوق 1397/04/26
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1397/04/24 صندوق بورسیران 1397/04/24
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/04/24 صندوق 1397/04/12
آگهی روزنامه تغییرات امیدنامه ای مجمع 1396/04/12 1396/05/11
تائید سازمان اساسنامه مجمع 1396/04/12 1396/05/04
تائید سازمان امیدنامه مجمع 1396/04/12 1396/05/04
صورتجلسه مجمع - تغییرات امیدنامه 1396/04/20
صورتجلسه مجمع - تغییرات اساسنامه 1396/04/20
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران در تاریخ 1396/04/12 1396/04/12
آگهی دعوت به مجمع 1396/04/12 در روزنامه دنیای اقتصاد 1396/04/03
آگهی روزنامه رسمی تغیرات اساسنامه مجمع مورخ 1395/06/15صندوق 1396/02/09
گزارش عملکرد حسابرسی نشده برای سال مالی منتهی به: 1395/12/30 1396/02/04
تایید صورتجلسه مجمع 26/10/1395 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1395/12/21
آگهی روزنامه تصمیمات مجمع 1395/10/26 1395/12/11
تایید صورتجلسه مجمع 26/10/1395 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1395/12/07
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران در تاریخ 1395/10/26 1395/10/26
آگهی دعوت به مجمع 1395/10/26 در روزنامه دنیای اقتصاد 1395/10/11
تایید صورتجلسه مجمع 15/06/1395 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار( امیدنامه) 1395/08/01
تایید صورتجلسه مجمع 15/06/1395 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار( اساسنامه) 1395/08/01
صورتجلسه مجمع 15/06/1395قبل از تاییدسازمان بورس و اوراق بهادار( امیدنامه) 1395/06/20
صورتجلسه مجمع 15/06/1395قبل از تاییدسازمان بورس و اوراق بهادار( اساسنامه) 1395/06/20
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران در تاریخ 1395/06/15 1395/06/15
آگهی دعوت به مجمع 1395/06/15 در روزنامه دنیای اقتصاد 1395/05/31
موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تمدید 3ساله فعالیت صندوق 1395/04/08
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال 1395/02/28
نامه موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تمدید فعالیت صندوق 1395/02/26
صورت جلسه مجمع 94/05/26 بعد از تایید سازمان(اساسنامه) 1394/07/05
آگهی روزنامه و صورت جلسه مجمع 94/05/26 قبل از تایید سازمان(امیدنامه) 1394/06/02
آگهی روزنامه و صورت جلسه مجمع 94/05/26 قبل از تایید سازمان(اساسنامه) 1394/06/02
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران در تاریخ 26/05/1394 1394/05/26
آگهی دعوت به مجمع 1394/04/30 در روزنامه دنیای اقتصاد 1394/04/16
صورت جلسه مجمع 21/04/1393با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار (تغییرات امیدنامه) 1393/06/30
صورت جلسه مجمع 21/04/1393با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار(تغییرات اساسنامه) 1393/06/30
آگهی روزنامه و صورت جلسه مجمع قبل از تایید سازمان 1393/05/04
لیست حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران در تاریخ 31/04/1393 1393/04/23
صورتجلسه مجمع دوم منتهی به 23/09/92 با تاُییدسازمان 1392/10/17
صورتجلسه مجمع منتهی به 23/09/92 با تاُییدسازمان 1392/10/14
صورتجلسه مجمع 23آذرماه 92 1392/09/25
گزارش عملکرد صندوق برای دوره چهار ماه و سه روزه منتهی به 31/06/1392 1392/07/27
گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به 29/5/1392 1392/06/30
صورتجلسه مجمع عمومی دوره مالی ده ماه و دو روزه منتهی به 28/2/92 با تاُییدسازمان 1392/05/30
گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به26/04/1391 1392/05/23
گزارش عملکرد صندوق برای دوره ده ماه ودو روزه منتهی به28/2/1392 1392/05/15
صورتجلسه مجمع عمومی برای دوره مالی ده ماه و دو روزه منتهی به 28/2/92 1392/05/14
گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به26/4/1390به مجمع عمومی عادی سالیانه 1391/11/15
صورتجلسه مجمع خردادماه 91 1391/11/14
صورتجلسه مجمع آبانماه 91 1391/08/29
صورتجلسه مجمع 1389/01/01
مجمع عمومي موسسين 1389/01/01