دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت سرمايه گذاري صنايع ايران 670 %67.00
2 كارگزاري بورسيران 220 %22.00
3 فرهنگ قراگوزلو 110 %11.00