امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بورسیران در تاریخ 1388/04/09 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تایید تغییرات امیدنامه ای مجمع مورخ 1397/03/27 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
آگهی تصمیمات مجمع مورخ 1399/03/27
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/03/27
آگهی تصمیمات امیدنامه ای مجمع مورخ 1398/02/28
تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1398/02/28
تغییرات بند های 8/3 و 2/3 امیدنامه
تائید سازمان امیدنامه مجمع 1396/04/12
آگهی روزنامه آخرین تغییرات صندوق بورسیران
آخرین تغییرات امیدنامه
آخرین تغییرات امیدنامه و اساسنامه
آخرین تغییرات امیدنامه مربوط به مجمع 94/05/26
آخرین تغییرات امیدنامه مربوط به مجمع 31/06/95
آخرین تغییرات امیدنامه صندوق بورسیران